Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...


Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 31.05.2022
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Andras Ștefan
02 Baizath Andrei Gabriel
03 Blaga Alexandru
04 Blaga Monica
05 Ernest Ionela-Victoria
06 Ernest Ödön
07 Kertesz Ioana
08 Kertesz Maria Melinda
09 Kertesz Robert
10 Linul Nicolaie
11 Moldovan Călin Vasile
12 Moldovan Ioan
13 Mureșian Gavrilă Dumitru
14 Petrean Ilie
15 Pop Grigore
16 Pop Șioldea
17 Rebrean Marius Vasile
18 Roman Ioan
19 Roșiu Viorel
20 Runcan Cornelia
21 Runcan Mircea Gavrilă
22 Rusu Ioan
23 Salvan Floarea
24 Săsărman Adrian
25 Szekely Elisabeta
26 Szekely Valentin
27 Zăgrean Claudia Valeria
28 Zăgrean Leon


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


DescriereFișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Cerere - pentru acordarea alocației de stat pentru copii
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Cerere eliberare certificate (naștere/căsătorie/deces)
Cerere eliberare duplicate certificate
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)
DescriereFișier
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (editabil DOC)
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare (editabil DOC)
Cerere pentru prelungirea autorizației de construire/desființare (editabil DOC)
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism (editabil DOC)
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (format PDF)
Cerere de restituire (format PDF)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (format PDF)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (editabil DOC)
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (editabil DOC)
DescriereFișier
Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Nimigea (format PDF)
Cerere eliberare atestat producător

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Data Descriere Cerere Oferta
27.06.2022 teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 16.890 mp situat în extravilanul localității Nimigea de Sus
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
14.06.2024Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
( detalii în documentul atașat )
14.06.2024ANUNȚ INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
05.06.2024ANUNȚ PUBLIC
Ca urmare a proceselor electorale care urmează să se desfășoare în perioada următoare alăturat vă înaintăm programul de lucru la S.P.C.L.E.P. Năsăud pentru perioada 08.06.2024 - 09.06.2024
( detalii în documentul atașat )
27.05.2024ANUNȚ PUBLIC
Ca urmare a proceselor electorale care urmează să se desfășoare în perioada următoare alăturat vă înaintăm programul de lucru la SPCLEP Năsăud pentru perioada 27.05.2024 - 07.06.2024
( detalii în documentul atașat )
09.05.2024 Studiu de evaluare adecvată pentru AMENAJAMENTUL SILVIC AL UP II NIMIGEA - proprietate publică aparținând Comunei Nimigea, județul Bistrița-Năsăud (466 pg. PDF)

Raport de mediu pentru proiectul AMENAJAMENTUL SILVIC AL UP II NIMIGEA - proprietate publică aparținând Comunei Nimigea, județul Bistrița-Năsăud (94 pg. PDF)
-
15.04.2024DATE CONTACT:
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 35 COMUNA NIMIGEA
ORAR ZILNIC 09:00 - 17:00
TEL: 0712-011-402
e-mail: bn.nimigea@bec.ro
05.04.2024ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr.38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Nimigea” vă anunță că în intervalul 09.04.2024 - 11.04.2024 la ora 10:00 se va desfășura campania de măsurători terestre în extravilanul Comunei Nimigea după cum urmează:
09.04.2024 - Florești: Sforacul de Sus și Hosube
10.04.2024 - Florești: Vititiș (peste linie), La Stre (peste linie), Nimigea de Jos, Slatină, Râtul Slatinii și Ciurlet
11.04.2024 Nimigea de Jos: Sub Dos
( detalii în documentul atașat )
20.03.2024Anunț public
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr.38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Nimigea” vă anunță că în intervalul 27.03.2024 - 28.03.2024 la ora 10:00 se va desfășura campania de măsurători terestre în extravilanul Comunei Nimigea după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
14.03.2024ANUNȚ DE INTENȚIE
Comuna Nimigea, reprezentată legal prin domnul Runcan Mircea-Gavrilă - primar, prin prezenta vă informăm că în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 177/2024 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ - teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului național ”Masă sănătoasă” dorim încheierea unui contract de furnizare în acest sens, conform Caietului de sarcini, care face parte integrantă din prezenta.
Ofertele se depun până la data de 18/03/2024 ora 11:00 , la sediul autorității contractante din localitatea Nimigea de Jos nr.1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud.
( detalii în documentul atașat )
08.03.2024ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din U.A.T. Nimigea” vă anunță că în intervalul 13.03.2024 - 14.03.2024 la ora 10:00 se va desfășura campania de măsurători terestre în extravilanul Comunei Nimigea după cum urmează:
13.03.2024 (miercuri)
Ridul Vorodamb între Nimigea de Jos și Florești, ridul Balta Florești și ridul Vititis între drum și calea ferată
14.03.2024 (joi)
Ridul Sforacul de Sus, ridul Hosube sat Florești
( detalii în documentul atașat )
20.02.2024ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Nimigea” vă anunță că în intervalul 27.02.2024 - 29.02.2024 la ora 10:00 se va desfășura campania de măsurători terestre în extravilanul Comunei Nimigea după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
08.02.2024ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din U.A.T. Nimigea” vă anunță că în intervalul 12.02.2024 - 14.02.2024 începând cu ora 10:00, se va desfășura campania de măsurători terestre în extravilanul Comunei Nimigea după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
06.02.2024ANUNȚ PUBLIC / OCOLUL SILVIC SOMEȘ-ȚIBLEȘ
Prin prezenta vă comunicăm că Ocolul Silvic Someș-Țibleș desfășoară dezbateri publice în data de 12.03.2024, ora 13.00 pentru amenajamentul silvic UPII Nimigea, la sediul ocolului din oraș Năsăud, B-dul. Grănicerilor, Nr.14, Etaj 1. Atașat anunțului următoarele documente:
- ultima variantă a amenajamentelor silvice,
- rapoartele de mediu,
- studiile de evaluare adecvate
( detalii în documentul atașat / arhiva ZIP )
DataDescriereFișier
05.12.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicam că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
05.12.2023PROCES VERBAL
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
( detalii în documentul atașat )
17.11.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr.38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Nimigea” vă anunță că în intervalul 23.11.2023 - 29.11.2023 se vor efectua măsurători în Comuna Nimigea, după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
13.11.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicam că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
13.11.2023PROCES VERBAL
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
( detalii în documentul atașat )
02.11.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din U.A.T. Nimigea” vă anunță că în intervalul 09.11.2023 - 10.11.2023 începând cu ora 09:00 se va desfășura campania de măsurători terestre în extravilanul comunei Nimigea după cum urmează:
D a t a Z o n a
09.11.2023 RIDUL MOLOMSEG ( pe partea stângă a drumului dinspre Nimigea de Jos înspre Nimigea de Sus )
10.11.2023 RIDUL DRUMUL NIMIGII ( pe partea dreaptă a drumului dinspre Nimigea de Jos înspre Nimigea de Sus )

( detalii în documentul atașat )
11.09.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicam că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
11.09.2023PROCES VERBAL
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
( detalii în documentul atașat )
17.07.2023PROCES VERBAL
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
( detalii în documentul atașat )
17.07.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
21.06.2023PROCES VERBAL
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
( detalii în documentul atașat )
21.06.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
11.05.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. ALPINA BLAZNA S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației de mediu pentru funcționarea:
”REALIZAREA PARC SOLAR NIMIGEA DE JOS ETAPA II”,
pe amplasamentul situat în localitatea Nimigea de Jos, extravilan, FN, C.F. 26245, Comuna Nimigea, Județul Bistrița-Năsăud.
La sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20, telefon 0263-224064, fax 0263-223709, pot fi obținute informații suplimentare.
Propunerile și contestațiile se depun în scris, sub semnătură și cu date de identificare, la aceeași adresă.
( detalii în documentul atașat )
09.05.2023Proces verbal
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 503 / 09.05.2023
( detalii în documentul atașat )
09.05.2023Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
( detalii în documentul atașat )
28.04.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Nimigea” vă anunță că din data de 03.05.2023 până în 05.05.2023, se va desfășura campania de măsurători terestre în Comuna Nimigea, sat Nimigea de Jos. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.
( detalii în documentul atașat )
11.04.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Nimigea” vă anunță că în data de 19.04.2023 până în 21.04.2023, se va desfășura campania de măsurători terestre în Comuna Nimigea, sat Nimigea de Jos. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.
( detalii în documentul atașat )
20.03.2023ANUNȚ PUBLIC
Începând de luni, 27/03/2023 se vor demara lucrările de exploatare pentru partida lemn de foc constituită pentru cetățenii satelor Nimigea de Jos și Nimigea de Sus
PRIMAR
RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ
17.03.2023ANUNȚ PUBLIC INTABULARE GRATUITA
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38198/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor“ din UAT Nimigea, din data de 20.03.2023 până în 22.03.2023 se va demara campania de colectare a documentelor de la cetățenii din localitatea comunei Nimigea, sat Mintiu, documente care vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în MOD GRATUIT.
( detalii în documentul atașat )
16.03.2023ANUNȚ PUBLIC
În perioada 10 aprilie - 24 aprilie 2023, operatorul de Salubritate S.C. SUPERCOM S.A. organizează o nouă campanie gratuită de colectare a deșeurilor predominant vegetale în județul Bistrița-Năsăud.
Campania presupune colectarea următoarelor tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarba, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu mențiunea că acestea să fie depozitate de către cetățeni în recipienți/saci cu un volum de 240l/campanie/gospodărie.
Nimigea 18.04.2023
06.03.2023ANUNȚ PUBLIC
Prin prezenta vă anunțăm că în data de 08.03.2022 de la ora 8:30 pana la ora 11:00 se va inchide circulatia rutiera peste trecerea la nivel cu calea ferata de la km. cf 13+271, între stațiile cf. Nimigea - Salva, drumul de acces la satul Nimigea de Sus.
Mentionăm că sunt necesare lucrări urgente de mentenanță a liniei și a trecerii de nivel prin înlocuirea de șina și traverse și executarea de lucrari de buraje.
06.03.2023PROCES VERBAL
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul SALVAN AMALIA, INSPECTOR, am procedat în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin (5) din Legea nr. 207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afișat în data de 06.03.2023 la sediul și pe site-ul Primăriei Comunei Nimigea anunțul nr. 204 din data de 06.03.2023.
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
06.03.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
În temeiul prevederilor ar. 47 alin. (5) li. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
14.02.2023PROCES VERBAL
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul SALVAN AMALIA, INSPECTOR, am procedat în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin (5) din Legea nr. 207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afișat în data de 14.02.2023 la sediul și pe site-ul Primăriei Comunei Nimigea anunțul nr. 95 din data de 14.02.2023.
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
14.02.2023ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
În temeiul prevederilor ar. 47 alin. (5) li. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
13.01.2023ANUNȚ PUBLIC
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că punerea în valoare de masă lemnoasă pentru populația din comuna Nimigea va începe după data de 25.01.2023
Cererile pentru acordarea lemnului se vor depune la sediul Primăriei Nimigea până la data de 24.02.2023 și vor fi aprobate de primarul comunei, conform legislației în vigoare.
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE 2023
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case Comuna Nimigea 2023
20.12.2022ANUNȚ PUBLIC
Începând cu data de 20.12.2022 se dau ajutoarele de încălzire pentru cei care și-au depus cererile în luna noiembrie
19.12.2022ANUNȚ PUBLIC
Vă comunicăm faptul că în perioada Sărbătorilor de iarnă, activitatea de colectare a deșeurilor se va desfășura după următorul program:
Vineri 23.12.2022 - program normal
Sâmbătă 24.12.2022 - program normal
Duminică 25.12.2022 - liber
Luni 26.12.2022 - program normal
Vineri-Sâmbătă 30-31.12.2022 - program normal
Duminică 01.01.2023 - liber
Luni 02.01.2023 - program normal
29.11.2022Proces verbal
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
29.11.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47. alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
07.11.2022 ANUNȚ PUBLIC
Prin prezenta vă anunțăm că în data de 14.11.2022 (luni) între orele 09:00 - 11:00, drumul comunal DC 40B, de la intrarea in localitatea Nimigea de Sus spre centrul localității, va fi închis circulației publice, în vederea racordarii canalelor de colectare a apelor pluviale. De asemenea, în același interval orar se va sista și alimentarea cu apă potabilă din rețeaua publică.
Va mulțumim pentru întelegere!
Cu stimă,
PRIMAR
RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ
31.10.2022ANUNȚ ILUMINAT PUBLIC
În ședința de Consiliul local din data de 31.10.2022, pentru reducerea consumului de energie electrică s-a hotărât reducerea programului de iluminat public, în toată comuna, la toate punctele de aprindere, astfel:
- Între orele 01:00 - 05:00 stingerea iluminatului
- Între orele 05:00 - 07:00 funcționarea iluminatului public
- De la ora 07:00 stingerea iluminatului public
- Între orele 18:30-21:00 funcționarea iluminatului public
- Între orele 21:00 - 23:00 stingerea iluminatului
- Între orele 23:00 - 01:00 funcționează iluminatul public
În perioada 01.12.2022 - 15.01.2023 va funcționa iluminatul public fără întrerupere pe timp de noapte

Vă mulțumim pentru înțelegere!
Cu stimă,
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
28.10.2022ANUNȚ INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm ca a fost emisă SOMAȚIA ȘI TITLUL EXECUTORIU nr.105/19.10.2022 pe numele VARGA SONIA
05.10.2022INFORMARE - AJUTOR PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINȚEI 2022-2023
Actele necesare întocmirii dosarului de ajutor pentru încălzirea locuinței 2022-2023
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței
28.09.2022ANUNȚ ILUMINAT PUBLIC
În ședința de Consiliul local din data de 28.09.2022, pentru reducerea consumului de energie electrică s-a hotărât reducerea programului de iluminat public, în toată comuna, la toate punctele de aprindere, astfel:
- Între orele 01:00 - 05:00 stingerea iluminatului
- Între orele 05:00 - 07:00 funcționarea iluminatului public
- De la ora 07:00 stingerea iluminatului public
- Între orele 18:30-21:00 funcționarea iluminatului public
- Între orele 21:00 - 23:00 stingerea iluminatului
- Între orele 23:00 - 01:00 funcționează iluminatul public

Vă mulțumim pentru înțelegere!
Cu stimă,
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
22.09.2022Anunț public - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
În cadrul PNCCF, ANCPI colectează direct/ indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Informațiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alți deținători legali, obținute ca urmare a realizării lucrărilor de de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoștința publică, în condițiile legii.
Autoritățile și persoanele implicate în derularea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
10.08.2022Anunț public
Primăria comunei Nimigea oferă spre adopție un nr. de 11 capete canine, rasa metis, aflați în localitatea Nimigea de Sus nr. 25
Relații Primăria Nimigea telefon 0263-381-005
29.06.2022Proces verbal
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
29.06.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47. alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
23.06.2022ANUNȚ
Având în vedere execuția de lucrări la obiectivul: ”Extindere rețea de apă și branșament de apă - în Nimigea de Jos - Tronson CVP5 - 5, jud. Bistrița-Năsăud” pe strada ”Pe Vale” - Accesul auto pe acest tronson în timpul zile este închis.

Mulțumim pentru înțelegere!
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
25.05.2022INFORMARE PROGRAM DE COLECTARE DEȘEURI
Începând cu luna iunie 2022 se modifică programul de colectare a deșeurilor în tot județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea măsurii ”colectare din poartă în poartă” pe 4 fracții a deșeurilor municipale.
Această modificare a programului de colectare survine și datorită solicitărilor A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud către operatorul autorizat de colectare și transport a deșeurilor SUPERCOM S.A. de a nu mai suprapuna zilele de colectare a deșeurilor reziduale cu cele reciclabile, pentru evitarea suspiciunii de colectare a deșeurilor.
04.05.2022Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
04.05.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin.(5) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
21.03.2022Anunț public
POP CORNEL SILVIU și POP FLORINA-IONELA titular al planului, anunță publicul interesat asupra deciziei finale a etapei de încadrare privind "Planul Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan în scopul construirii hală depozitare utilaje construcții, împrejmuire imobil și bazin vidanjabil, în localitatea Mogoșeni, CF nr. 27337, comuna Nimigea. Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea planului: PUZ introducere teren în intravilan în scopul construirii hală depozitare utilaje construcții, împrejmuire imobil și bazin vidanjabil, în localitatea Mogoșeni, CF nr. 27337, comuna Nimigea, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a luat decizia finală
"Planul Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan în scopul construirii hală depozitare utilaje construcții, împrejmuire imobi și bazin vidanjabil, în localitatea Mogoșeni, CF nr. 27337, comuna Nimigea, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
23.02.2022Anunț întrerupere energie electrică
În data de 23.02.2022, în intervalul 08:00 - 16:00, pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, se va realiza o întrerupere a serviciului de distribuție energie electrică pe raza UAT Nimigea. Vă mulțumim pt. înțelegere
12.01.2022Campania de depunere a declarației unice 2022
Urmare adresei D-vostra nr.4284 din data de 12.01.2022 privind punerea in aplicare in anul 2022 a prevederilor Ordinului comun al MFP nr.1938/26.04.2018 si a MDRAP nr.4735/07.05.2018 privind Campania de depunere a declaratiei unice 2022, va comunicam persoanele desemnate pentru acordarea asistentei in domeniul campaniei:
1. KERTESZ MARIA MELINDA, nr.telefon:0753317667, e-mail:kerteszmeli@yahoo.com
2. BLAGA MONICA, nr.telefon:0722376640, e-mail:moniblaga07@gmail.com
16.12.2021Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul precederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă SOMAȚIA ȘI TITLUL EXECUTORIU DIN DATA de 14.12.2021 pe numele FEHER DORIN cu domiciliul fiscal Nimigea de Jos
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
14.09.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
14.09.2021Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă somația și titlu executoriu nr. 560 / 27.08.2021:
08.09.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
08.09.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
09.08.2021Anunț cursuri de calificare profesională subvenționate
Asociația GAL ”Țara Năsăudului” Feldru organizează cursuri de formare profesională de tip calificare, cu o durată de 3-6 luni, finalizate cu certificate recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în domenii de interes pt. tineret și adulți, cu vârste cuprinse între 16 și 60 ani, cu domiciliul pe teritoriul GAL, respectiv: com. Feldru, Parva, Rebrișoara, Salva, Romuli, Telciu, Coșbuc, Nimigea, Șintereag, Șieu-Măgheruș, dumitra și orașul Năsăud. Participanților le vor fi asigurate din proiect inclusiv cheltuieli și masa și vor primi o subvenție după finalizarea cursului și susținerea examenului final.
14.05.2021Anunț public privind campania de vaccinare
Vaccinarea oprește pandemia și face posibilă revenirea la normalitate, la o viață socială fără restricții. Persoanele care doresc să se vaccineze, sunt rugate să se adreseze serviciului de asistență socială din cadrul Primăriei Nimigea. Imunizarea se va face de către echipa mobilă.
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
18.03.2021Anunț public concesionare pășuni alpine
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat
08.03.2021Primăria Nimigea informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
27.10.2020Validarea mandatelor de consilieri locali
01.09.2020Stimați cetățeni, pentru implementarea proiectului de înființare și distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, o echipă din cadrul primăriei se va deplasa la locuințele dumneavoastră pentru a semna un acord de amplasare a branșamentelor rețelei de alimentare cu gaz. Costurile vor fi suportate din fondurile europene.
Vă mulțumim,
Runcan Mircea-Gavrilă
Primar U.A.T. Nimigea
25.08.2020Începând cu data de 25.08.2020, primăria comunei Nimigea demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial
03.04.2020Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Comunicat de presă / Serviciul relații cu publicul și comunicare

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
08.05.2020În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 43 din HG nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, comuna Nimigea, cu sediul în localitatea Nimigea de Jos nr.1, jud. BN, tel/fax +4026338105, +40263381027, e-mail: primarianimigea@gmail.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect
”SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA MOCOD, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”
COD CPV 45261210-9 Lucrări la învelitoarea acoperișului (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local


Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr.DataDescriereFișier
3528.06.2024Autorizație construire pentru ”Demolare anexa gospodărească”
3303.06.2024Autorizație construire pentru ”Demolare anexa gospodărească”
3130.05.2024Autorizație construire pentru ”Stație provizorie mobilă de beton”
2928.05.2024Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit”
2721.05.2024Autorizație construire pentru ”Lucrări reparații alei pietonal”
2515.05.2024Autorizație construire pentru ”Renovare, adăugire”
2318.04.2024Autorizație construire pentru ”Demolare construcții existente C1 și C2”
2215.04.2024Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
2112.04.2024Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
2011.04.2024Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
1910.04.2024Autorizație construire pentru ”Construire anexe”
1804.04.2024Autorizație construire pentru ”Modernizare sistem iluminat”
1729.03.2024Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
1520.03.2024Autorizație construire pentru ”Construcție pentru ceremonii funerare”
1420.03.2024Autorizație construire pentru ”Amenajare incintă și dotări”
1308.03.2024Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
1122.02.2024Autorizație construire pentru ”Modernizare infrastructură locală”
0915.02.2024Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit”
0708.02.2024Autorizație construire pentru ”Alimentare cu energie electrică”
Nr.DataDescriereFișier
AN 2023
-08.12.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-05.12.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-04.12.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-22.11.2023Autorizație construire pentru ”Demolare anexe”
-08.11.2023Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit”
-25.10.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-11.10.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-06.10.2023Autorizație construire pentru ”Alimentare cu energie electrică”
-06.10.2023Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit”
-29.09.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-27.09.2023Autorizație construire pentru ”Desființare casă de locuit”
-07.09.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-05.09.2023Autorizație construire pentru ”Construire hala service auto”
-04.09.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-11.08.2023Autorizație construire pentru ”Împrejmuire imobil”
-21.07.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-17.07.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-10.07.2023Autorizație construire pentru ”Amenajare incintă”
-29.06.2023Autorizație construire pentru ”Construire spațiu comercial”
-23.06.2023Autorizație construire pentru ”Demolare atelier”
-18.05.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă locuit”
-15.05.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă locuit”
-10.05.2023Autorizație construire pentru ”Lucrări în continuare”
-10.05.2023Autorizație construire pentru ”Construire anexe gospodărești”
-08.05.2023Autorizație construire pentru ”Extindere și reabilitare”
-05.05.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă locuit”
-05.05.2023Autorizație construire pentru ”Construire casă locuit”
-13.04.2023Autorizație construire pentru ”Lucrări în continuare”
-17.03.2023Autorizație construire pentru ”Radier beton armat”
-22.03.2023Autorizație construire pentru ”Spațiu comercial”
-16.03.2023Autorizație construire pentru ”Construire casa locuit”
-03.03.2023Autorizație construire pentru ”Demolare”
-02.03.2023Autorizație construire pentru ”Construire casa locuit”
-23.02.2023Autorizație construire pentru ”Branșament apa”
-21.02.2023Autorizație construire pentru ”Modernizare”
-17.02.2023Autorizație construire pentru ”Alimentare energie electrică”
-02.02.2023Autorizație construire pentru ”Demolare”
-31.01.2023Autorizație construire pentru ”Demolare anexe”
-25.01.2023Autorizație construire pentru ”Anexe”
-19.01.2023Autorizație construire pentru ”Casă locuit”
-16.01.2023Autorizație construire pentru ”Anexe”
-11.01.2023Autorizație construire pentru ”Spațiu comercial”
AN 2022
-21.12.2022Autorizație construire pentru ”Adăugire la casă de locuit”
-06.12.2022Autorizație construire pentru ”Construire anexa”
-05.12.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă”
-25.11.2022Autorizație construire pentru ”Casă de locuit”
-21.11.2022Autorizație construire pentru ”Modernizare infrastructură”
-15.11.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-24.10.2022Autorizație construire pentru ”Realizare parc solar”
-14.10.2022Autorizație construire pentru ”Perimetru temporar exploatare”
-26.09.2022Autorizație construire pentru ”Demolare casa”
-26.09.2022Autorizație construire pentru ”Demolare anexa”
-14.09.2022Autorizație construire pentru ”Demolare casa”
-07.09.2022Autorizație construire pentru ”Reabilitare construcție”
-30.08.2022Autorizație construire pentru ”Construire anexe gospodărești”
-30.08.2022Autorizație construire pentru ”Lucrări modernizare străzi”
-22.08.2022Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit existentă”
-16.08.2022Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit existentă”
-10.08.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-12.07.2022Autorizație construire pentru ”Construcție casa ceremonii funerare”
-11.07.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit”
-10.06.2022Autorizație construire pentru ”Construire anexe gospodărești”
-08.06.2022Autorizație construire pentru ”Extindere rețea apă”
-27.04.2022Autorizație construire pentru ”Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”
-12.04.2022Autorizație construire pentru ”Construire spălătorie auto”
-04.04.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit în regim de în regim înălțime parter”
-15.03.2022Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit C1”
-21.03.2022Autorizație construire pentru ”Adăugire la casa de locuit C.1”
-01.03.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit parter”
-11.02.2022Autorizație construire pentru ”Perimetru temporar de exploatare agregate minerale Florești terasa 28”
-07.02.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit în regim înălțime P+M”
-11.01.2022Autorizație construire pentru ”Construire anexă gospodărească”
-04.01.2022Autorizație construire pentru ”Construire locuință unifamilială în regim de înălțime parter”
Nr.DataDescriereFișier
5128.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apă”
5026.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
4918.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apă”
4818.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Întocmire documentație”
4712.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
4611.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire fosă septică”
4506.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Perimetru de extracție”
4303.06.2024Certificat de urbanism pentru ”Demolare casă de locuit existentă”
4130.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apa”
4130.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apa”
4030.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire anexe gospodărești”
3929.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire anexe gospodărești”
3828.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apa”
3728.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire parc fotovoltaic”
3624.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Perimetru temporar de exploatare”
3523.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Demolare casă de locuit”
3420.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apa”
3320.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apa”
3214.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Demolare anexa”
3110.05.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire anexa”
3122.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire anexa”
3029.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apă”
2929.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire atelier”
2825.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Demolare anexe”
2712.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Amplasare materiale propaganda”
2610.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Amplasare materiale propaganda”
2504.04.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire service auto”
2427.03.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire anexe”
2327.03.2024Certificat de urbanism pentru ”Întocmire documentație”
2213.03.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apă”
2112.03.2024Certificat de urbanism pentru ”Întocmire documentație”
2006.03.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
1905.03.2024Certificat de urbanism pentru ”Mansardare casă de locuit”
1829.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Împrejmuire imobil”
1729.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
1627.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Amplasare banner electoral”
1523.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apă”
1422.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Înființare distribuție gaze naturale”
1215.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
1107.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
1005.02.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire anexa gospodărească”
0929.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Construcție ceremonii funerare”
0929.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Amenajare incintă”
0729.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Împrejmuire imobil”
0622.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Construire casă de locuit”
0517.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Întocmire documentație”
0416.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apă”
0316.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Demolare construcții existente”
0215.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Branșament apa”
0111.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Extindere rețea distribuție gaze naturale”
DataDescriereFișier
11.01.2024Certificat de urbanism pentru ”Extindere rețea distribuție gaze naturale”
AN 2023
22.12.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
18.12.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
12.12.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
05.12.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
04.12.2023Certificat de urbanism în scopul ”Producerea și utilizarea energiei electrice(...)”
06.11.2023Certificat de urbanism în scopul ”Extindere casa de locuit(...)”
30.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
30.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
27.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
16.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
13.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
11.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Renovare + adăugire(...)”
06.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
05.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Creșterea capacității (...)”
04.10.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
27.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe(...)”
22.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Alimentare energie electrica(...)”
21.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexa(...)”
21.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
19.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
19.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă locuit(...)”
19.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
18.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
18.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
13.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Împrejmuire parțială imobil(...)”
12.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit(...)”
08.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
06.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit(...)”
04.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
04.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
04.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
01.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
01.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
01.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
01.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
01.09.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
31.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
31.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
31.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
31.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
31.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
29.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
28.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă de locuit(...)”
25.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Modernizare, mansardare(...)”
24.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare parțială(...)”
24.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament electric(...)”
23.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă(...)”
17.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construcție ceremonii funerare(...)”
16.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
16.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
09.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Împrejmuire imobil(...)”
09.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Împrejmuire imobil(...)”
09.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
02.08.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
20.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Reparații(...)”
19.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare(...)”
14.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
14.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
14.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
06.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire magazin(...)”
04.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
03.07.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
29.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
29.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
26.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Montare panouri(...)”
26.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Montare sistem panouri(...)”
23.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare atelier(...)”
23.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Reabilitare energetică(...)”
21.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
20.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Perimetru exploatare(...)”
19.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
16.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
12.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Modernizare, reabilitare(...)”
12.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
08.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare(...)”
06.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
06.06.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă de locuit(...)”
29.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă(...)”
22.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Înființare capacitate(...)”
17.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Dezvoltare inteligentă(...)”
17.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Dezlipire CF(...)”
05.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
04.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
04.05.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit(...)”
28.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
25.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
24.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
21.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Extindere rețea(...)”
13.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Amenajare incintă(...)”
10.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
10.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
06.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
05.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
04.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație(...)”
03.04.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă(...)”
31.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit(...)”
20.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit(...)”
16.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Radier beton (...)”
16.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire hală service(...)”
09.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Documentație (...)”
08.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Spațiu administrativ (...)”
01.03.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit (...)”
20.02.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
15.02.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
10.02.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexe (...)”
08.02.2023Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă locuit (...)”
30.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Extindere reabilitare (...)”
25.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
11.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Demolare clădire (...)”
11.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
11.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Documentație (...)”
05.01.2023Certificat de urbanism în scopul ”Documentație (...)”
AN 2022
22.12.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament (...)”
21.12.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare (...)”
16.12.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament (...)”
12.12.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament (...)”
22.11.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă de locuit (...)”
22.11.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă de locuit cu anexă (...)”
16.11.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
02.11.2022Certificat de urbanism în scopul ”Extindere casă de locuit (...)”
01.11.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
26.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Modernizare infrastructură (...)”
26.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
25.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
20.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Modernizare infrastructură (...)”
26.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Modernizare infrastructură (...)”
26.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
25.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
20.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Amenajare bazin (...)”
12.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă (...)”
07.10.2022Certificat de urbanism în scopul ”Renovare (...)”
23.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă (...)”
23.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
20.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
20.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Amenajare bazin (...)”
20.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Amenajare bazin (...)”
20.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Dezlipire (...)”
15.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe gospodărești (...)”
14.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
12.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă (...)”
12.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire hală producție (...)”
07.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
07.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexă (...)”
07.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
06.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
05.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe (...)”
02.09.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare (...)”
26.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă de locuit (...)”
25.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexă (...)”
23.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
22.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
18.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
18.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe (...)”
17.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Modernizare sistem iluminat (...)”
12.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
10.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
09.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Înlocuire șarpantă (...)”
05.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe (...)”
05.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă de locuit (...)”
02.08.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă (...)”
19.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă de locuit (...)”
27.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă (...)”
25.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
25.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
22.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă (...)”
21.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Introducere teren intravilan (...)”
20.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Amenajare acces (...)”
18.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Realizare parc solar (...)”
15.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Extindere rețea apă (...)”
13.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Desființare casă de locuit (...)”
12.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
12.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
11.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
11.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
11.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
11.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Extindere rețea apă (...)”
06.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire casă (...)”
05.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
04.07.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
23.06.2022Certificat de urbanism în scopul ”Amenajare activitate (...)”
23.06.2022Certificat de urbanism în scopul ”Reabilitare construcție (...)”
21.06.2022Certificat de urbanism în scopul ”Mansardare casă (...)”
20.06.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
15.06.2022Certificat de urbanism în scopul ”Renovare casă (...)”
02.06.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
27.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
27.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
25.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
23.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
18.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
17.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construcție ceremonii funerare (...)”
16.05.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă (...)”
28.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
27.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire unitate (...)”
21.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
19.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
18.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe gospodărești (...)”
11.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexa gospodărească (...)”
04.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Dig perimetral apărare împotriva inundațiilor (...)”
30.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
25.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
25.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație: ”PERIMETRU TEMPORAR DE EXPLOATARE NISIPURI ȘI PIETRIȘURI MOGOȘENI”
25.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
21.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație: Branșament apă”
18.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație: CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER”
15.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
14.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație de dezlipire imobil înscris în CF nr.27619 cu suprafața totală de 2986 mp în două loturi: Lot 1 în suprafața de 1474 mp (Cc.s=400mp;Ar.s=1074mp) și lot 2 în suprafață de 1512 mp (Cc.s=400mp;Ar.s=1112mp)”
10.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
04.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație de dezlipire imobil înscris în CF.nr.27634 cu suprafața totală de 1900mp în două loturi: Lot 1 în suprafața de 689 mp din care: 1Cc s=213mp; 2A s=476mp; și lot 2 în suprafață de 1211 mp din care: 1Cc s=287mp; 2A s=192mp; 3A s=732mp”
15.02.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexa gospodărească C2, adăugire la casa de locuit C1 și construire anexe gospodărești”
15.02.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe gospodărești + împrejmuire imobil”
14.02.2022Certificat de urbanism în scopul ”Renovare casă de locuit existentă C-1”
19.01.2022Certificat de urbanism în scopul ”Alipire imobile înscrise în CF. Nr.27326 în suprafață de 3040 mp și CF. Nr.27246 în suprafață de 2400 mp într-o singură parcelă cu suprafața de 5440 mp”
06.01.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă de locuit existentă C-1 și anexa C-2 și construire casă de locuit în regim înălțime P+1 E, construire anexa gospodărească și împrejmuire teren”
06.01.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă de locuit existentă C-1 și anexa C-2 și construire casa de locuit în regim înălțime P+M”
TipDescriereFișier
PUG. . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
--. . . în curs de actualizare


în curs de actualizare ...


DataNr. dosarFișier
- . . . în curs de actualizare

U.A.T. Nimigea / GDPR / Protecția datelor

Primăria comunei Nimigea, cu sediul in localitatea Nimigea de Jos, str. Principală nr.1, județul Bistrița-Năsăud, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție. Primăria comunei Nimigea vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
În cazul unor breșe de securitate, susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, comuna Nimigea este obligată să notifice Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) – autoritatea publică, autonomă și independentă, cu personalitate juridică care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Regulamentului General.

Date de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):
Nume și prenume: Zăgrean Claudia-Valeria, tel. 0263-381005, fax 0263-381027, e-mail nimigea@bn.e-adm.ro
Program de lucru: luni - vineri 8:30 – 16:30