Monitorul Oficial Local


(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 ora 14:00

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


AnDescriereFișier
2021 Raport

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 ora 14:00

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


DataDescriereFișier
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 ora 14:00

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.


DataDeclaraţie de căsătorieFișier
8.12.2021 Fontu Grigore și Dragotă Ana-Maria
24.11.2021 Cosma Augustin-Florin și Pop Alia-Andreea
28.10.2021 Toth Ștefan-Iosif și Petrescu Alexandra-Diana
27.10.2021 Rus Vasile și Homei Iulia-Ionela
13.10.2021 Alexi Adrian și Harap Firuca-Maria-Ștefania
06.10.2021 Bulbuc Iuliu-Gabriel și Dubăț Bianca-Denisa
29.09.2021 Cuza Cosmin și Candale Ligia-Aurora
16.09.2021 Socaciu Liviu-Ignat și Țermure Alexandra-Ioana
08.09.2021 Brășfălean Liviu și Herța Maria
01.09.2021 Szekely Lorand și Sandor Gabriela
01.09.2021 Pop Gavrilă și David Maria
31.08.2021 Gal Mihai-Vasile si Forrai Tünde-Maria
18.08.2021 Szekely Norbert-Ferenc și Vasile Maria-Larisa
16.08.2021 Ursa Sever-Marian și Rusu Dina-Damaris
12.08.2021 Nagy Alexandru și Măluțan Teodora-Victoria
11.08.2021 Timoce Dorel și Săsărman Ionela-Gabriela
10.08.2021 Mureșan Petrică-Daniel și Onul Daiana
03.08.2021 Laczko Levente și Bojor Livia
13.07.2021 Joja Ionuț-Alin și Podobe Viorica-Maria
13.07.2021 Covaciu Marin și Todoran Corina
16.06.2021 Csillag Andrei și Oniga Lucreția-Floarea
15.06.2021 Moldovan Ioan și Banco Camelia-Codruța
11.06.2021 Scurtu Iacob-Ioan și Mălăescu Roxana-Laura
31.03.2021 Balint Endre-Zoltan și Forrai Csilla-Orsolya
15.02.2021 Dărăban Nicolae-Emanuel și Păcurar Alexandra-Diana
02.02.2021 Oprea Andrei-Ioan și Cozan Onița
18.01.2021 Pop Vasile și Popa Mia-Elena
30.12.2020 Turșan Ștefan și Oprea Maria-Florina
15.11.2020 Varga Remus-Robert și Lăcătuș Patricia-Lăcrămioara
14.10.2020 Lăcătuș Adrian-Tiberiu și Szilagyi Claudia-Saveta
06.10.2020 Cojan Aurel-Vasile și Scridon Emilia-Monica
03.10.2020 Sipos Francisc și Veres Eva
03.09.2020 Schuller Attila-Sandor și Gaspar Andra
01.09.2020 Sălvan Ionuț-Pălăgel și Flocea Anișoaraa
12.08.2020 Dobricean George și Purcea Florina-Narcisa
06.08.2020 Pintelei Nicolae și Varga Silvia
28.07.2020 Candale Iosif-Andrei și Bâcea Irina-Estera
18.07.2020 Sabou Laurențiu-Liviu și Șutea Rodica-Mirela-Diana
14.06.2020 Darlaczi Janos-Robert și Kertesz Noémi-Emőke
13.06.2020 Cherecheș Marius-Cornel și Mînzat Ligia-Iuliana
28.01.2020 Slate Sorin-Traian și Varga Vera
28.01.2020 Toma Alexandru-Cosmin și Moldovan Bianca
06.01.2020 Bulz Dumitru și Rus Viorica

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


Data Descriere Fișier
12.04.2021 Proces verbal (nr.4372/12.04.2021) întocmit azi, 12.04.2021, cu ocazia examenului de promovare în grad imediat superior, pentru funcția publică, de execuție, vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimenului financiar, achiziții, impozite și taxe locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea
12.04.2021 Proces verbal (nr.4370/12.04.2021) întocmit azi, 12.04.2021, cu ocazia examenului de promovare în grad imediat superior, pentru funcția publică, de execuție, vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimenului financiar, achiziții, impozite și taxe locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea
07.04.2021 Proces verbal (nr.4259/07.04.2021) întocmit azi, 07.04.2021, cu ocazia concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhivă al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea
30.03.2021 Proces verbal (nr.3863/30.03.2021) întocmit azi, 30.03.2021, cu ocazia examenului de promovare în grad superior celui deținut pentru funcția publică de inspector (operator rol), clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimenului financiar, achiziții, taxe și impozite locale al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea
23.03.2021 Anunț (nr.3480/23.03.2021) Primăria Comunei Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator, grad II, din cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă comunală și arhivă al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea
10.03.2021 Proces verbal (nr.2815/10.03.2021) întocmit azi, 10.03.2021, cu ocazia examenului de promovare în funcția contractuală de execuție vacante, de Inspector, grad IA, din cadrul Centrului de informare turistică al comunei Nimigea

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 16.11.2020
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
1 -
- . . . ÎN CURS DE ACTUALIZARE - -


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Descriere Fișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)