Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...


Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 16.11.2020
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
1 IN CURS DE ACTUALIZARE


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


DescriereFișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
14.09.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
14.09.2021Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă somația și titlu executoriu nr. 560 / 27.08.2021:
08.09.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
08.09.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
09.08.2021Anunț cursuri de calificare profesională subvenționate
Asociația GAL ”Țara Năsăudului” Feldru organizează cursuri de formare profesională de tip calificare, cu o durată de 3-6 luni, finalizate cu certificate recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în domenii de interes pt. tineret și adulți, cu vârste cuprinse între 16 și 60 ani, cu domiciliul pe teritoriul GAL, respectiv: com. Feldru, Parva, Rebrișoara, Salva, Romuli, Telciu, Coșbuc, Nimigea, Șintereag, Șieu-Măgheruș, dumitra și orașul Năsăud. Participanților le vor fi asigurate din proiect inclusiv cheltuieli și masa și vor primi o subvenție după finalizarea cursului și susținerea examenului final.
14.05.2021Anunț public privind campania de vaccinare
Vaccinarea oprește pandemia și face posibilă revenirea la normalitate, la o viață socială fără restricții. Persoanele care doresc să se vaccineze, sunt rugate să se adreseze serviciului de asistență socială din cadrul Primăriei Nimigea. Imunizarea se va face de către echipa mobilă.
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
18.03.2021Anunț public concesionare pășuni alpine
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat
08.03.2021Primăria Nimigea informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
27.10.2020Validarea mandatelor de consilieri locali
01.09.2020Stimați cetățeni, pentru implementarea proiectului de înființare și distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, o echipă din cadrul primăriei se va deplasa la locuințele dumneavoastră pentru a semna un acord de amplasare a branșamentelor rețelei de alimentare cu gaz. Costurile vor fi suportate din fondurile europene.
Vă mulțumim,
Runcan Mircea-Gavrilă
Primar U.A.T. Nimigea
25.08.2020Începând cu data de 25.08.2020, primăria comunei Nimigea demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial
03.04.2020Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Comunicat de presă / Serviciul relații cu publicul și comunicare

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
08.05.2020În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 43 din HG nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, comuna Nimigea, cu sediul în localitatea Nimigea de Jos nr.1, jud. BN, tel/fax +4026338105, +40263381027, e-mail: primarianimigea@gmail.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect
”SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA MOCOD, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”
COD CPV 45261210-9 Lucrări la învelitoarea acoperișului (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local


Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr.AnLunaDescriereFișier
---. . . în curs de actualizare
TipDescriereFișier
PUG. . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
--. . . în curs de actualizare


în curs de actualizare ...


DataNr. dosarFișier
- . . . în curs de actualizare