ART. 45
(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nimigea pe anul 2020

Vizualizare document Anexa 1 - Buget local cheltuieli Anexa 1 - Buget local venituri

privind aprobarea solicităriii prelungirii Scrisorii de garanţie bancară nr. IG173300309 /30.06.2017 în valoare de 1.808.344,14 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2

Vizualizare document

privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru utilajul UNIMOG MERCEDES BENZ aflat în dotarea Primăriei comunei NIMIGEA

Vizualizare document

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud/Consiliul local... să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008.

Vizualizare document

Privind stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Nimigea începând cu anul şcolar 2020-2021

Vizualizare document

privind închiderea execuției secțiunii de dezvoltare al comunei Nimigea pe anul 2019

Vizualizare document